thaba-thave
the-thezor
thian-thibo
thie-thit
thoer-thour
thua-thyr
tian-tilou
tima-tlem